Return Policy

Return and refund policy
Denna return and refund policy gäller för köp hos Dot Shot / Pharma Way AB, 559146-3400 ("Dot Shot").

E-postadress: info@pharma-way.com

Ångerrätt
Privatkund, och Företagskunder där detta särskilt har avtalats, har rätt att ångra ett köp, utan att ange något skäl, inom fjorton dagar ("Ångerfrist") från det datum varan mottagits. En förutsättning är dock att varan är oanvänd och oskadad. Ångerrätten gäller heller inte om förseglingen på en vara har brutits. Kund som vill åberopa ångerrätt ska meddela Dot Shot detta inom Ångerfristen. Kontakt kan ske via info@pharma-way.com alternativt Konsumentverkets standardformulär, http://www.konsumentverket.se .

Kund ska återsända varan till Dot Shot utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast fjorton dagar efter den dag då Kund meddelat Dot Shot om beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om Kund skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Kund ombeds kontakta Dot Shot för erhållande av returnummer på info@pharma-way.com.

Vid utnyttjandet av Ångerrätten står Kund för kostnaderna för återsändandet av varan och är ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering av varan än vad som är nödvändig för att fastställa varans egenskaper och form. Retur får inte sändas mot postförskott eller efterkrav.

Om Kund utnyttjar Ångerrätt ska Dot Shot utan onödigt dröjsmål och senast fjorton dagar från och med den dag då Dot Shot underrättades om Kunds beslut att frånträda avtalet återbetala Kunds kostnader för ordern, bland dem också leveranskostnader. Dot Shot förbehåller sig dock rätten att återbetala tidigast då vi fått tillbaka varan från Kund eller Kund tillsänt Dot Shot ett bevis på att varan återsänts.

Reklamation
Om Dot Shot har levererat en felaktig eller skadad produkt eller om försändelsen försvunnit under transporten ska Kund reklamera till Dot Shot.

Kontakt sker med Dot Shot kundservice via e-post: info@pharma-way.com.

Reklamation ska ske inom skälig tid från det att Kund upptäckte eller borde ha upptäckt felet, dock senast två år från leveransdagen.

Dot Shot följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer för reklamationer och svensk lag gäller vid en eventuell tvist.

Reklamation ska minst innehålla följande information: (a) ordernummer och (b) information om produkter som Kund vill reklamera.

Retur vid reklamation får ske först när reklamation gjorts och returinstruktioner erhållits från Dot Shot. Kund har rätt att returnera felaktig produkt på Dot Shots bekostnad förutsatt att Kund följer Dot Shots instruktioner. Retur får inte ske mot postförskott eller efterkrav.

Vid godkänd reklamation har Kund rätt att: (a) kostnadsfritt erhålla en ny, felfri produkt eller (b) behålla produkten och få ett överenskommet prisavdrag eller (c) häva köpet, varvid produkten returneras och erlagd betalning återfås.