Terms of use

Terms of Use

Denna webbplats har utvecklats av Pharma Way AB (nedan kallad "Pharma Way"). Pharma Way erbjuder denna webbplats, inklusive information och material som finns på denna webbplats, under förutsättning att du, användaren, godkänner dessa användarvillkor. Genom att komma åt eller använda denna webbplats bekräftar du att du har läst, förstått och godkänt dessa användarvillkor.

This website has been developed by Pharma Way AB (hereinafter referred to as “Pharma Way”). Pharma Way offers this website, including the information and materials available on this site, subject to the acceptance by you, the user, of these Terms of Use. By accessing or using this website, you acknowledge that you have read, understood and agreed to these Terms of Use.


Friskrivning/Disclaimer

Informationen och materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information. All medicinsk information är endast i informationssyfte och är inte en ersättning för råd från läkare eller annan medicinsk personal. Medan Pharma Way gör rimliga ansträngningar för att säkerställa att informationen och materialet på denna webbplats är korrekt, komplett och uppdaterad, gör det inga utfästelser eller garantier (uttryckliga eller underförstådda) om riktigheten, fullständigheten eller valutan i informationen. Du bekräftar och samtycker till att du tar fullt ansvar för din användning av denna webbplats. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag frånsäger sig Pharma Way uttryckligen allt ansvar för direkta, indirekta, tillfälliga eller på annat sätt speciella skador, förluster eller skador till följd av användningen, oförmågan att använda eller förlita sig på någon av sådan information eller sådant material. Pharma Way kan när som helst göra ändringar i informationen och materialet som ingår på denna webbplats, utan föregående meddelande.

The information and materials on this website are provided for general information only. Any medical information is for informational purposes only and is not a replacement for advice given by a physician or other medical professionals. While Pharma Way makes reasonable efforts to ensure that the information and materials on this website are accurate, complete and up to date, it makes no representations or warranties (express or implied) as to the accuracy, completeness or currency of the information. You acknowledge and agree that you assume full responsibility for your use of this website. To the fullest extent permitted by applicable law, Pharma Way expressly disclaims any liability for any direct, indirect, incidental, consequential or otherwise special damages, losses or injuries resulting from the use, inability to use or reliance on any of such information or materials. Pharma Way may make changes to the information and materials included on this website at any time, without notice.


Hyperlänkar/Hyperlinks

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra oberoende webbplatser som upprätthålls av tredje part som Pharma Way inte har någon kontroll över. Alla länkar tillhandahålls endast som en tjänst till våra besökare och Pharma Way har inget ansvar för innehållet på sådana tredjepartswebbplatser. Att länka och besöka andra webbplatser via Pharma Way's hemsida sker alltså helt på egen risk.

This website may contain links to other independent internet sites maintained by third parties over whom Pharma Way has no control. Any links are provided solely as a service to our visitors and Pharma Way has no responsibility for the content on such third party websites. Linking and visits to other websites via Pharma Way’s website is thus completely at your own risk.


Upphovsrätt/Copyright

Allt innehåll på denna webbplats (inklusive, begränsning utan text, foton och grafer) skyddas av upphovsrätten och är Pharma Way eller dess licensgivares exklusiva egendom. Information och material får endast nås, kopieras och laddas ner för eget icke-kommersiellt bruk. All annan användning, inklusive men inte begränsat till, reproduktion, modifiering, distribution, överföring eller försäljning av, licensiering eller publicering av information eller material från denna webbplats, dess helhet eller delvis, är uttryckligen förbjuden.

All content on this website (including, without limitation, text, photos and graphs) is protected by copyright and is the exclusive property of Pharma Way or its licensors. Information and materials may only be accessed, copied and downloaded for your own non-commercial use. Any other use, including but not limited to, the reproduction, modification, distribution, transfer or sale of, licensing or publication of any information or materials from this website, its entirety or in part, is expressly prohibited.


Varumärken/Trademarks

Alla varumärken, logotyper och layoutobjekt på webbplatsen är registrerade eller oregistrerade varumärken och Pharma Way, dess licensgivares eller andra tredje parters exklusiva egendom. Det är förbjudet att använda, ladda ner, kopiera eller distribuera varumärken, logotyper och layoutobjekt i någon form utan ägarens skriftliga tillstånd

All trademarks, logotypes and layout objects on the website are registered or unregistered trademarks and the exclusive property of Pharma Way, its licensors or other third parties. It is prohibited to use, download, copy or distribute any trademarks, logotypes and layout objects in any form without the owner’s prior written permission.